• Veríme, že v každom okamžiku má človek k dispozícii všetky zdroje, ktoré potrebuje na vyriešenie svojich problémov. Umením však ostáva, ako tieto zdroje odhaliť a riešenia, ktoré z nich vyvstanú aj zrealizovať.
 • Manažerské zručnosti, obchodnícky potenciál, motivovanie druhých, riešenie konfliktov, koučovanie podriadených-to všetko sú oblasti, vyžadujúce si určité poznanie, určitú múdrosť.
 • Ak chcete zvládať manažerské zručnosti, potrebujete zvládať time management, delegovanie, motivovanie druhých, koučing-vlastný aj druhých.

Lektorský tím

PaedDr.Martin Prodaj

PaedDr. Martin Prodaj. Lektor, školieľ, kouč a konzultant. V roku 1997 ukončil štúdium špeciálnej pedagogiky na UK Bratislava. Rogiróznu prácu na tému „Medicínsky, terapeutický a spirituálny pohľad na smrť a umieranie„ ukončil  v roku 2000. Po návrate z buddhistického kláštora na Srí Lanke sa profesionálne začal venovať lektorskej a konzultačnej činnosti. Ako tréner alebo kouča pracoval na rozličných HR pozíciách vo veľkých spoločnostiach ako bolo napr. ING životná poisťovňa, Telefonica O2 Slovakia, Amslico AIG Life, Slovak Telekom. Má odborné skúsenosti s vedením a dizajnovaním širokého spektra nástrojov rozvoja ľudských zdrojov ako je napr. systémy hodnotenia pracovníkov, kompetečné modely, development centrá, talent management. Je certifkovaným koučom v systemickom koučingu. Medzi jeho hlavné oblasti pôsobenia patrí koučing, emočná inteligencia, manažérske zručnosti, zvládanie stresu a prezentačné zručnosti. Pôsobí taktiež ako motivačný speaker. Pravidelne publikuje v časopise ZISK, a na blogoch www.koucingblog.org, www.timelifemanagement.org.

Od roku 2009 je uvedený v encyklopédii Who is Who in Slovakia.

V prípade záujmu o jeho služby ho kontaktuje na tel. Čísle 0907578611 alebo na info@koucing.org


Mgr. Juraj Vegh

Vzdelanie a kvalifikácia:

 • psychológ (Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, odbor psychológia)
 • 4-ročný komunitný výcvik v metódach psychohygieny, psychoterapie a zvládania života
 • V rámci pôsobenia v medzinárodnej tréningovej spoločnosti Dale Carnegie Training absolvoval odbornú prípravu a certifikačné skúšky pre vedenie kurzov v oblasti komunikačných, prezentačných, a manažérskych zručností.

Pracovná skúsenosť:

 • rôzne organizácie v rezorte školstva a zdravotníctva – psychológ, konzultant, lektor
 • INBA (konzultačná spoločnosť), Princípium (personálna agentúra)
 • Nadácia škola dokorán – externý lektor a konzultant
 • Dale Carnegie Slovakia, s.r.o. (medzinárodná tréningová spoločnosť) – interný lektor a konzultant)

PaedDr. Jana Viteková

Vzdelanie a ďalšie vzdelávanie:

 • 2006-2007 – Navigácia pri hľadaní povolania – Thomas Diener – POPI SK
 • 2002-2006 – Integrácia procesovej práce vo vedení skupín - Pereje a úskalia poradenstva, intervencie individuálnou a skupinovou formou – Proces orientovaný psychologický inštitút Slovensko (rôzne)
 • 2004 – Kariérne poradenstvo na vidieku – Vidiecka organizácia pre komunitné aktivity SK
 • 2001- 2003 – Training of trainers – Partner for democratic change – Slovakia, IPP Holandsko
 • 1999 - 2001- Training of Trainers – Mantra Consultancy Group, British Council
 • 1997- 2000- Univerzita Mateja Bela V Banskej Bystrici – Pedagogická fakulta (PaedDr.)¨
 • 1997- 1998- Praktikantský výcvik v NLP pre komunikáciu a biznis – Richard Bandler&Society of NLP- certifikovaný výcvik
 • 1993 - 1995- Základný tréning neurolingvistického programovania
 • 1994 – Kooperatívna komunikácia a facilitácia fóra (CZ)
 • 1997 - 2000 - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici– Pedagogická fakulta – (PaedDr.)
 • 1983- 1987- Univerzita Komenského BA – študijný odbor pedagogika – psychológia (Mgr.)

Špecializácia – konzultantská prax:

 • Realizácia a vedenie tréningov – manažérske soft skills
 • Individuálny coaching
 • AC + DC – dizajn, realizácia
 • Audit pracovnej klímy a personálnych vzťahov na pracovisku

Profesijné certifikáty:

 • Certifikát pre tréning, učenie a rozvoj – Mantra Consultancy Group London
 • Certifikát tréning trénera – PDCS Slovakia

Členstvo v profesných organizáciách:

 • Asociácia pre tréning a rozvoj manažmentu v SR
 • Asociácia pre neurolingvistické programovanie v ČR

JARMILA KURHAJCOVÁ, Mgr. PhDr.

Pracovné skúsenosti:

 • 2005 – 2008 ING Životná poisťovňa, a.s. Bratislava
  HR senior konzultant, kouč, tréner, lektor, hodnotiteľ DC.
 • 2005 – 2008 ADULT AKADEMY, s.r.o. Martin
  Manažér vzdelávania, kouč, tréner soft skills, lektor, výber a nábor zamestnancov, personálny manažment, hodnotiteľ AC a DC, podnikateľský poradca , autor a odborný garant certifikovaných kurzov:
  „Interpersonálna komunikácia“, „Manažér ako kouč“, „Spoločenská etiketa“, Riadenie a rozvoj ľudských zdrojov malých a stredných firiem“, „Rozvoj osobnosti a komunikačné zručností“.
 • 2003 – 2005 Osoba samostatne zárobkovo činná.
  Personálny konzultant, tréner, lektor, tvorba vzdelávacích projektov, nábor a výber zamestnancov, poradca - analytik na trhu práce.
 • 2000 – 2003 ÚRAD PRÁCE , OKRESNÝ ÚRAD a OSOBNÝ ÚRAD Martin
  Štatutárny zástupca, špecialista pre oblasť personálnu, vzdelávania a rozvoja zamestnancov, tréner, lektor, tvorca vzdelávacích programov, kouč, konzultant, analytik a poradca.
 • 1974 – 2000 Štátna správa a verejná správa v Martine
  Tvorba nových pracovný miest v okrese, dotácia projektov, kontrolór, personalista, asistent štatutárov, rekvalifikácie, tvorca rozvojových programov pre zamestnancov i nezamestnaných v okrese.

Vzdelanie a ďalšie vzdelávanie:

 • 2002 Riadenie a vedenie ľudí /Centrum vzdelávania P.Bystrica/
 • 2000-2001 Personálny manažment VS v EÚ /Žilinská univerzita Žilina s EÚ/
 • 1995-1996 Personálny manažment a poradca na trhu práce /Centrum vzdelávania P.B./
 • 1995 Analytik trhu práce /Pražská univ. Karlova a UK Bratislava
 • 1994-1995 Lektorské a manažérske zručností /Centrum vzdelávania P.Bystrica/
 • 1998-2000 Univerzita Komenského Bratislava /doktorát z Andragogiky/
 • 1991-1996 UK-Filozofická fakulta Bratislava /vysokoškolské štúdium/
 • 1970-1974 Gymnázium Vrútky, okr. Martin

Profesionalizácia:

 • Od roku 2007 registrovaný kouč v Slovenskej asociácii koučov /SAKO/
 • Od roku 2005 člen Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory Žilina /SOPK/
 • Od roku 2006 člen Asociácií inštitúcií vzdelávania dospelých Bratislava /AIVD/
 • Od roku 2006 interný a externý kouč /ING,a.s. Bratislava, SOPK Žilina, AIVD Bratislava, ELTECO, a.s. Žilina, NEOGRAFIA, a.s. Martin ..../

Realizátor a odborný garant projektov EÚ:

 • 2005 Cesta riešenia vlastnej nezamestnanosti.
 • 2006 Aktívne za pracovným uplatnením na európskom trhu práce.
 • 2007 Stratégia hľadania zamestnanosti.
 • 2008 Implemantácia koučingu ako zručnosť manažéra v praxi.

PhDr. Ing. Karel Hájek, Ph.D.

Vystudoval elektroenergetiku na ČVUT FEL a psychologii na FF UK v Praze.

Jiz přes patnáct let vede psychoterapeutické výcviky v satiterapii a kurzy focusingu.

Je odborníkem na práci s emocemi, kterou učí v kurzech pomáhajících profesí a na lélařských fakultách v Praze a Brně.

Je autorem knihy Práce s emocemi pro pomáhající profese, Praha, Portál 2006.

Podrobné reference o jeho dalších aktivitách a publikacích najdete na www.karelhajek.org


PhDr. Veronika Nevolová, Ph.D., kouč, trenér

Vystudovala jednooborovou psychologii na FF MU v Brně a poté v tomto oboru získala doktoráty na FF UK v Praze. Svoji profesionální dráhu odstartovala jako psychoterapeutka v Denním sanatoriu Horní Palata v Praze. V té době také vyučovala na 1. Lékařské fakultě v Praze a začala s vedením výcviku psychologů v satiterapii. Nyní provozuje soukromou psychoterapeutickou praxi, vede koučování, supervize a je lektorkou programů zaměřených na rozvoj lidských zdrojů (soft-skills). Její doménou je koučování a rozvoj soft-skills. Patnáct let se aktivně věnuje rozvoji a výuce psychohygienických postupů vycházejících z meditační praxe. V roce 2001 a 2006 studijně pobývala v buddhistickém klášteře ve švýcarské Dhammapale a v roce 2005 a 2007 na Srí Lance. Ve svých programech využívá strategií a postupů Insight Method a Insight Training.


Mgr. Gabriela Belková

Vzdelanie:

 • Inštitút psychológie FF PU v Prešove, odbor psychológia,

Účasť na projektoch:

 • Tréning rozvoja osobného potenciálu asistentky
 • Ročný 5modulový program vzdelávania zamestnancov nemocníc v Humennom a vo Svidníku
 • Tréning soft skills pre zamestnancov USS Košice
 • Celkový mesačný rozvojový vzdelávací program VOP Moldava nad Bodvou
 • Presadenie sa na trhu práce“ pre Upsvar Košice

Školenia:

 • Výcvik v symbolickej a relaxačnej terapii ,
 • Výcvik v relaxačnej a symbolickej psychoterapii
 • Projektívna hra v diagnostike a liečbe

Zoznam školených tém:

 • Efektívna komunikácia,
 • neverbálna komunikácia a reč tela,
 • sociálna percepcia a prvý dojem
 • spätná väzba a kritika,
 • emocionálna inteligencia a jej podstata, empatia,
 • riešenie konfliktov, krízová komunikácia,
 • interpersonálne vzťahy,
 • osobnostná typológia,
 • motivácia a sebamotivácia,
 • proaktivita/reaktivita,
 • asertivita,
 • time manažment,
 • stres manažment,
 • vedenie ľudí,
 • vodcovstvo,
 • tímová spolupráca,
 • profesionalita, biznis protokol, proklientská orientácia

PaedDr. Marek Kmeť, Dip. Mgmt.

Ukončil štúdium psychopédie na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave v roku 1997

 • V roku 2001 získal doktorát zo špeciálnej pedagogiky na Pdf UK v Bratislave
 • V rokoch 2004 - 2007 študoval na The Open University, Milton Keynes, kde získal „Profesionálny Diplom v Manažmente“ a dosiahol titul Dip. Mgmt.

V rámci profesionálnej praxe pracoval ako poradenský a konzultačný pracovník v oblasti špeciálneho školstva. Má za sebou publikačnú činnosť. Zúčastnil sa odborných stáží v zahraničí. Vďaka svojej kombinácii pedagóga i manažéra má za sebou množstvo prednášok, seminárov a tréningov v rôznych oblastiach, kde využíva najmä interdisciplinárne vzťahy, vďaka ktorým ponúka klientom netradičné pohľady na problematiku. Okrem vzdelávacej, lektorskej a poradenskej činnosti má praktické skúsenosti s projektovým manažmentom, či už ako autor projektov alebo ako projektový manažér. Pracoval na rôznych pozíciách vo veľkých spoločnostiach i v riadiacich funkciách medzinárodnej firmy. Cez organizáciu eventov a podujatí aplikoval svoje organizačné schopnosti a manažérske zručnosti.

Ako lektor sa profiluje v týchto oblastiach:

 • manažment a riadenie
 • ľudské zdroje
 • komunikačné zručnosti
 • budovanie tímov
 • informácie ako základ komunikácie
 • marketing a manažment vzťahov
 • projektový manažment
 • meranie a zvyšovanie výkonnosti
 • riadenie zmien
 • tréningy sociálnych spôsobilostí
 • špeciálne školstvo
 • práca s ľuďmi vyžadujúcimi osobitnú starostlivosť
 • integrácia
 • krízový manažment
 • strategické myslenie

Robert Krause

Vzdelanie a kvalifikácia:

 • Člen Slovenskej psychologickej spoločnosti pri SAV, Člen Slovenskej grafologickej spoločnosti, Člen asociácie študentov a absolventov psychológie
 • Absolvent dlhodobého výcviku Pomáhajúci dobrovoľník v občianskej spoločnosti v rámci ktorého nadobudol vzdelanie v oblasti tém: Projektový manažment, Profesionálna komunikácia, Vedenie profesionálneho rozhovoru, Vedenie skupín a klubov, Asertivita, Prezentačné zručnosti, Tréma, Tvorba partnerstiev a sietí, Budovanie terénnych tímov, Vedenie a motivácia, Obrana voči stresu, Obrana voči vyhoreniu, Typológia osobnosti, Osobnosť pomáhajúceho, Zvládanie a riešenie konfliktov z pohľadu transakčnej analýzy
 • Frekventant dlhodobého výcviku v Integratívnej práci s motiváciou a zmenou v komplexných systémoch, rodinách a pároch
 • Absolvent krátkodobých výcvikov na témy: Supervízia a koučing, Práca s deťmi a adolescentmi, Práca s emóciami v poradenskom, koučovacom a terapeutickom procese, Zvládanie a riešenie konfliktov z pohľadu individuálnej psychológie
 • Absolvoval vzdelávanie na tému Prístupu a práci s onkologickým pacientom

Pracovná skúsenosť:

 • Pracoval ako dobrovoľník  1 rok v DSS Hrabiny s mentálne a telesne postihnutými vo výchovno-terapeutickej skupine.
 • Aktuálne pracuje ako dobrovoľník OZ Svetielko Nádeje v DFN v BB na Klinike pediatrickej onkológie a hematológie. 

Robert Krause na internete

najnovší ebook Martina Prodaja

najnovší ebook Martina Prodaja10 zásad efektívneho firemného vzdelávania

Vyplňte svoje údaje a získajte ju ako prvý.Meno:

Email:

Tel.:

Organizácia:


kontakt

PaedDr. Martin Prodaj

Mobil:  +421 0907 578 611
ICQ:    ICQ status 441-138-958
Skype: Skype status Martin Prodaj

E-mail: info@koucing.org
Web:   www.koucing.org

facebook

Insight books - knižný eshop

 • Pri efektívnom využívaní životných zručností si dokážeme zariadiť život podľa seba a čerpať z vnútorných zdrojov potrebných na dosiahnutie úspechu. V súčasných zložitých podmienkach plných rýchlych zmien vyžadujúcich flexibilitu sa nám ťažko udržiava kontrola nad osobným a profesionálnym životom. Potrebujeme zvládať zmeny čo najlepšie a bez zbytočných strát, akurát sa nám to nie vždy darí. Sme jediné tvory na zemi, ktoré sa nad svojím životom zamýšľajú a robia zmysluplné zmeny. A, pravdaže, aj nezmysluplné, ktoré keď sa nakopia, nás začnú „ohrozovať“. Neraz netušíme, prečo sa cítime v nepohode, veď robíme všetko pre to, aby tomu tak nebolo.Martin Prodaj
  Work Life Balance

  Prežite krízu a naučte sa vychutnávať si život!

  cena: 8,00 Eur
  [ kúpiť ]

 • Leo Babauta
  Síla jednoduchosti

  6 klíčových principů efektivity, které změní váš život

  cena: 8,00 Eur
  [ kúpiť ]

 • Provokativní, minimalistická a mimořádně poučná příručka zakladatelů známé americké firmy 37signals, proslavené úspěšnou webovou aplikací Basecamp a dalšími projekty, vás přinutí přehodnotit všechno, co jste se dosud dozvěděli o podnikání. Jak říká slavný guru marketingu Seth Godin: Tuto knihu můžete přehlížet jen na vlastní nebezpečí.Fried & Hansson
  Restart

  Prúvodce podnikatelským
  minimalismem

  cena: 12,80 Eur
  [ kúpiť ]

newsletter

Meno:

Email:


facebook

linkedin

skype

twitter

vimeo

slideshare

youtube